Какви данъци за МПС-та и недвижими имоти ще плащат троянци след направените промени в Закона за местните данъци и такси

Община Троян направи възможно най-доброто в рамките на направените от Народно събрание промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). На последното заседание на Общински съвет-Троян, Кметът Михайлова сподели тревогите на ръководния екип, че жители на общината ще бъдат неприятно изненадани, когато получат съобщения за данъци, които следва да платят. След направените промени в Закона за местните данъци и такси чувствително се увеличават данъците на старите автомобили, ползвали облекчение за катализатор, намаляват се данъците на новите автомобили и се увеличават данъците на товарните моторни превозни средства с тонаж под 3,5 т. За всички случаи, в които законът налага увеличения, Кметът предложи на ОбС-Троян то да бъде минимално допустимото по закон.

Какви са промените за данъкоплатците в община Троян? Считано от 01.01.2019 г. данък върху превозните средства за леки и товарни автомобили с техническа допустима максимална маса не повече от 3,5 тона годишния данък се състои от два компонента: имуществен, който се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила; екологичен, който се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила.

С Решение №861/31.01.2019г. на Общински съвет-Троян са приети минимални ставки за определяне на данъка в зависимост от мощността на двигателя.

Считано от 01.01.2019 г. след промените в Закона за местните данъци и такси са валидни следните облекчения за данък превозни средства: За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологичните категории „Евро 4“, определения данък превозни средства се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващи на екологични категории по-високи от „Евро 4“ – с 60 на сто намаление от определения данък. За автобусите, товарните автомобили с технически допустима маса над 3,5 тона, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория „Евро 4“, данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто намаление от определения данък.

Считано от 01.01.2019 г. влизат в сила нови промени, отнасящи се до данък върху недвижимите имоти. Съгласно новата редакция на чл.22 от ЗМДТ, Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ размера на данъка върху недвижимите имоти:

1. за недвижимите имоти, с изключение на недвижимите имоти по т. 2, в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот-за тези имоти ставката е непроменена и е 2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот;

2. за жилищни имоти, разположени на територията на населено място или селищно образувание, включени в Списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници, приет с Решение на Министерския съвет № 153 от 24 февруари 2012 г., които за съответната година не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в граници, както следва:

а) от 5 до 7 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот – за имотите, разположени в балнеолечебни, климатични планински и климатични морски курорти от национално значение, включени в списъка по т. 2;

б) от 4,5 до 6 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот – за имотите, включени в списъка по т. 2, извън тези по буква „а“.

За 2019 г. за жилищни имоти, разположени на територията на гр.Троян, с. Шипково и с. Орешак, като курорти с местно значение, които за съответната година не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма данък върху недвижимите имоти е в размер на 4,5 на хиляда. Наредба №6 е допълнена и изменена с Решение №838/20.12.2018 г. на ОбС-Троян.

Сроковете за внасяне на задълженията за 2019 г. са следните: Данък върху недвижимите имоти и Такса за битови отпадъци се плащат на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. За имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в посочените срокове, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете, данъкът се заплаща в двумесечен срок от придобиването. Данък върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от придобиването, съответно на регистрацията им за движение. Патентен данък се плаща на четири вноски: за първо тримесечие – до 31 януари; за второ тримесечие – до 30 април; за  трето тримесечие – до 31 юли; за четвърто тримесечие – до 31 октомври. На предплатилите до 31 януари за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. Туристически данък се внася от задължените лица до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките. Заплащането може да се извърши в брой на касите на отдел „Местни приходи”, ул. „Г. С. Раковски” № 55 /бившето Данъчно подразделение/, в кметствата по селата и безкасово, чрез пощенски запис или по банков път. Заплащането на дължимите данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци може да се извърши и преди получаване на съобщение. Отдел „Местни приходи” е с работно време от 8,00 – 17,30 часа, без прекъсване. Като към 05.02.2019 г. гражданите могат да заплащат и данък върху превозните средства за 2019 г., като Община Троян допълнително ще уведоми задължените лица за начало на плащането на данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за текущата година.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com