Информация за предстоящото саниране по плана за възстановяване и устойчивост

Във връзка със зачестили запитвания на граждани относно предстоящото саниране на многофамилни жилищни сгради, Община Ловеч информира заинтересованите лица, че на 14.06.2022 г. в гр. Плевен се проведе среща на Зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Диляна Иванова с представители на администрациите и бизнеса от областите Плевен и Ловеч.


Тъй като до момента в Община Ловеч не са получени изготвени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) насоки за кандидатстване или методически указания, Ви предоставяме дадените от г-жа Иванова разяснения във връзка със санирането на жилищните сгради:


По Националния план за възстановяване и устойчивост всяка сграда, в която има минимум 3 жилища, ще бъде допустима за саниране. Финансовият ресурс по ПВУ ще бъде разделен на 2 части – за сгради от 3 до 35 жилища и за сгради с 36 и повече жилища,  за да може финансирането да бъде разпределено справедливо. Етапите за кандидатстване са:


          Създаване на сдружение на собствениците съгласно ЗУЕС (но не по чл. 25, а по чл. 29, ал. 1 от ЗУЕС!);


          Изготвяне на енергийно, техническо обследване и технически паспорт;


          Попълване и подаване на Заявление за кандидатстване.


Новото в условията при кандидатстването е сградите да имат предварително изготвени енергийно, техническо обследване и технически паспорт, като разходите за това ще бъдат изцяло за сметка на собствениците. Необходимостта от тези предварителни технически и енергийни проекти е да се установи какво е състоянието на сградата и какво трябва да изпълни строителя, за да достигне сградата клас на енергийна ефективност минимум „В“ и процент на енергийни спестявания минимум 30 %. В техническото и енергийно обследване се предписват мерките, които ще доведат до необходимите резултати като енергийни спестявания. След регистрацията на сдружението, същото може да възложи на избрана от него фирма, вписана в регистрите на КАБ и КИИП и в поддържания от Агенцията за устойчиво енергийно развитие публичен регистър по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, да изготви енергийно, техническо обследване и технически паспорт.


Друга новост е, че процесът на управление и изпълнение на програмата няма да се администрира от общините, а от МРРБ. Все още не е уточнено къде ще бъдат подавани заявленията за кандидатстване. На този етап се работи върху вариант в началото заявленията да се подават в МРРБ, а след това – чрез външни фирми, по една за всеки от шестте района за планиране, които ще бъдат избрани от МРРБ по Закона за обществените поръчки.


Многофамилните жилищни сгради, които вече имат сформирани сдружения на собствениците, няма да са с предимство пред останалите, които тепърва ще регистрират такива, тъй като за първите също важи изискването да имат предварително изготвени енергийно, техническо обследване и технически паспорт, които са част от документите за кандидатстване.


Това, което могат да направят на този етап желаещите да кандидатстват по програмата, е да регистрират в Община Ловеч сдружение на етажната собственост и да възложат на избрана от тях фирма да изготви техническо обследване, на база на което да получат технически паспорт и енергийно обследване на сградата. До средата на м. юли се очаква да бъдат публикувани от МРРБ указанията и новите формуляри за кандидатстване.


Важно е да се отбележи, че заявленията, подадени до м. март 2023 г., ще получат 100 % финансиране за обновяването на сградата. Тези, които подадат заявления до края на 2023 г., ще получат безвъзмездно финансиране в размер на 80 % от стойността на предвидените строително-монтажни работи.


Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com