Информационен бюлетин РЗИ Ловеч

За периода 28.01.2019 г. – 01.02.2019 г. инспекторите от РЗИ–гр.Ловеч извършиха 23 проверки на обекти с обществено предназначение: 1 фитнес-център, 1 фризьорски салон, 10 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 8 детски заведения, 1 училище, 1 ученическо общежитие и 1 плувен басейн в гр. Ловеч, с. Лисец, с. Баховица, с. Славяни, гр. Троян, гр. Угърчин, с. Дерманци, с. Орешак и с. Черни Осъм.

            В обект за хранене и развлечение е издаден акт за установено административно нарушение на физическо лице за нарушение на Наредба №15/2006г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони.

            През изтеклия период са проверени 31 козметични продукта в 6 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти. Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Не са установени несъответствия.

            Проверени са 7 химични вещества и смеси в 2 обекта. Продуктите отговарят на изискванията.

            През седмицата са извършени 31 проверки на обекти за хранене и развлечение и 2 проверки на административни обекти и 5 лечебни заведения за извънболнична помощ за спазване на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места по смисъла на чл. 56 от Закон за здравето – забраната се спазва.

            Извършени са  8 проверки на здравословното хранене на децата в кухненските блокове на детски градини в с. Черни Осъм, с. Орешак, гр. Априлци, с. Дерманци, гр. Угърчин, с. Лисец и с. Славяни  и 1 проверка за здравословното хранене на учениците  в гр. Априлци – не са установени нарушения.

            Извършени са 7 планови проверки по регистрацията на лечебни заведения за извънболнична помощ и една проверка по метрология на лечебно заведение по дентална медицина – без напушения. 

Извършени са 2 планови проверки по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, две планови проверки по Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите в  аптеки в гр. Тетевен и една проверка на лицензия за внос на наркотични вещества в „Балканфарма“ АД гр.Троян – без нарушения.

През отчетния период е проведено едно заседание на Регионалния съвет за контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната неработоспособност. Разгледана е една жалба срещу болничен лист от работодател. Жалбата е насочена за повторна експертиза към съответната ЛКК.

В Регионалната картотека на медицинските експертизи са приети и обработени  93 бр. заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Обжалвани пред ТЕЛК чрез Картотеката са 7 болнични листа и НЕЛК 6 бр. експертни решения . Изпратени са 49 броя експертни решения до заинтересовани лица, съгласно Закона за здравето.    

За периода 28.01.2019–03.02.2019 година включително на територията на област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки както следва:

           Чревни инфекци

  • Хепатит А  1 сл.

– 1 сл. за  с. Брестница – 7 г. ученик в ОУ „Христо Ботев” с. Брестница – пореден случай в училището и в семейството.

  • Ротавирусен гастроентерит – 1сл.

– 1 сл. за гр.Луковит – дете на 1г. и 5 месеца, лекувано в Плевен.

           Сексуално предавани инфекции

  • Сифилис на новороденото – 1 сл.

– 1 сл. за гр. Троян, съобщен от АГО на МБАЛ гр.Троян

           През последната  седмица заболяемостта от ОРЗ за гр.Ловеч е 115, 75 на 10 хиляди, при 73, 10 на 10 хиляди  за предходната седмица. Регистрира се повишаване  на заболяемостта, при средна заболяемост от ОРЗ за страната 174, 32 на 10 хиляди. Отменена е епидемичната обстановка в община Луковит от 31. 01. 2019г. Събират  се  данни за броя на заболелите от останалите общини в областта.

   В рамките на Национална Програма “Превенция и контрол на ХИВ, туберкулоза и сексуално-предавани инфекции”, РЗИ гр.Ловеч съвместно с партньори на регионално ниво през м.февруари организира здравно-образователна кампания в училища на гр. Ловеч и гр. Троян чрез интерактивни и групови занимания. Целта на кампания е информиране и популяризиране на начините на заразяване и предпазване от ХИВ/СПИН сред младите хора, формиране на нагласи за здравословно сексуално поведение.

14-февруари – „Ден на влюбените – Свети Валентин” ще бъде отбелязан с Ден на отворени врати в лабораторията на РЗИ Ловеч с безплатни изследвания за ХИВ, хепатит В, хепатит С за желаещи граждани от 9,00 до 16,00 на 14.02.2019 г. и с акция от доброволци за разпространение на здравни-материали и призив към граждани за установяване на своя ХИВ статус.

Сподели
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com