Информационен бюлетин РЗИ Ловеч

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Е Н   Б Ю Л Е Т И Н


РЗИ Ловеч


                                                   


            За периода 29.07.2019г. 02.08.2019г. сътрудниците на Дирекция ОЗ при РЗИ – гр. Ловеч извършиха  проверки на 44 обекта с обществено предназначение: (2 мяста за настаняване, 1 спортен обект, 2 читалища, 2 игрални зали, 8 фризьорски салона,  1 обществена тоалетна, 10 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти,  1 автогара, 1 транспортно средство за обществен превоз, 2 транспортни средства със специално предназначение, 1 училище, 6 гробищни парка, 2 оптики и 5 плувни басейна) в гр. Ловеч, с. Дренов, с. Владиня, с. Дойренци, с. Александрово, с. Чавдарци,  гр. Троян, с. Бели Осъм, с. Шипково, гр. Летница, с. Крушуна, гр. Луковит, с. Батулци, с. Добревци и с. Дъбравата.


            Издадени са 2 предписания на кметове на населени места в община Априлци за почистване на гробищни паркове в с. Скандалото и с. Драшкова поляна.       


            През изтеклия период са проверени 27 козметични продукта в 9 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти. Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Отговарят на изискванията.


            През седмицата са извършени 3 проверки на административни обекти, 5 проверки в аптеки и 1 в лечебно заведение за спазване на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места по смисъла на чл. 56 от Закон за здравето – забраната се спазва.


            Извършени са 4 проверки по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите  в аптеки в гр. Троян, гр. Луковит и гр. Ябланица, не са установени нарушения.


През седмицата са извършени проверки в МБАЛ-Луковит, МБАЛ-Троян и МБАЛ-Ловеч за съответствие на отчетената дейност по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014-2020 година с реално осъществената. Няма установени несъответствия. Доклада с резултатите от проверките е изпратен в Министерство на здравеопазването.


В Регионалната картотека на медицинските експертизи са приети и обработени  70 бр. заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Обжалвано е едно експертно решение пред НЕЛК.  Обжалвани чрез РКМЕ до ТЕЛК са 4 болнични листа. Изпратени са 34 броя експертни решения до заинтересовани лица, съгласно Закона за здравето. Проверени и заверени от лекар-експерт са 31 броя експертни решения.


          За периода 29.07.2019 – 04.08. 2019 година включително на територията на област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки както следва:          


 Чревни инфекции:


·         Хепатит А 4 сл.


          2 сл. за  гр. Угърчин  11 г. дете във ваканция, 1-ви случай в семейството и  66 г. пенсионер 2-ри случай в семейството


          1сл. за гр. Ловеч – 17 г. пореден случай в ЦНСТ „Любов“


          1 сл. за с. Голяма Желязна 65 г. пенсионерка 2-ри случай в семейството.     


          През последната  седмица  заболяемостта от ОРЗ за гр. Ловеч е 18, 28  на 10 хиляди, както и за предходната седмица.  Средната заболяемост за страната е 23.62 на 10 хиляди.
Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com