ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН РЗИ Ловеч

            За периода 07.05.2019г. 10.05.2019г. инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха 46 проверки на обекти с обществено предназначение: 2 места за настаняване, 1 читалище, 10 фризьорски салона, 1 обществена тоалетна,  2 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 5 детски заведения, 1 местен водоизточник, 1 заведение за социални услуги за деца, 1 ученическо общежитие, 4 селскостопански аптеки, 15 гробищни парка, 3 оптики в гр. Ловеч,  с. Румянцево, с. Тодоричане, гр. Луковит, с. Дерманци, с. Петревене, с. Торос, с. Дълбок Дол, с. Борима, с. Старо село, с. Голяма Желязна, гр. Угърчин, гр. Ябланица, с. Лесидрен, с. Кирчево.


            През изтеклия период са проверени 7 козметични продукта в 2 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти. Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Във всички обекти козметичните продукти отговарят на нормативната уредба.


            Проверени са 3 химични вещества и смеси в 1 обект. Химичните вещества и смеси са проверявани за  етикетиране и опаковане в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Продуктите отговарят на изискванията.


            Проверен е бюфет към училище за спазване на изискванията за  здравословното хранене на учениците – не са установени нарушения.


За периода от 07.05. до 10.05.2019 г. са изследвани:


а) 33 проби води-питейни от централни водоизточници от: с. Брестово, с. Горно Павликени, с. Дъбрава, с. Къкрина, с. Малиново, с. Прелом, с. Стефаново, с. Българене, с. Лешница, с. Хлевене, с. Горско Сливово, с. Крушуна, гр. Летница, с. Александрово, с. Гостиня, с. Йоглав, с. Батулци, с. Голяма Брестница, с. Добревци, с. Малък Извор, с. Орешене, гр. Ябланица, с. Дъбравата, гр. Троян.


По изследваните микробиологични и химични показатели пробите води-питейни съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и не съответства показател „нитрати” в с. Йоглав – 83,2 мг/л.


На управителя на „В и К Ловеч” АД има издадено предходно предписание, при установяване на наднормено съдържание на нитрати за предприемане на следните мероприятия: уведомяване на населението на с. Йоглав, че е препоръчително, а за деца до 3 години – задължително, да не използват вода от водопроводната мрежа за консумация; обследване на причините за увеличението на нитратите в подаваната към селото вода; проучване на възможността за включване на нови водоизточници за водоснабдяване на селото; уведомяване на кмета на с. Йоглав, респ. кмета на Община Ловеч, който да изиска спазване от земеделските производители на добра земеделска практика. Предписанието периодично се проверява.                                                                                                    


б) 2 проби вода от обществени местни водоизточници от: с. Деветаки  и с. Пресяка.


По изследваните микробиологични и химични показатели  пробите вода от обществени местни водоизточници съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и на „Санитарно технически норми и правила за строителството и експлоатация на съоръженията при водоснабдяването на населените места и промишлеността с питейна вода” и не съответстват показатели „коли титър, микробно число и нитрати” в:


– с. Деветаки чешма „Беляновец”: коли титър < 30 (1,0) Ешерихия коли, микробно число 78 КОЕ/см3; нитрати – 96,4 мг/л


– с. Пресяка „Лальовска чешма” – коли титър < 30 (1,0) Ешерихия коли, микробно число 64 КОЕ/см3            За установените отклонения на кметовете на с. Деветаки и с.Пресяка са издадени предписания за уведомяване на населението по подходящ начин, че водата от чешми „Беляновец”, с. Деветаки и „Лальовска чешма”, с. Пресяка не е годна за питейни цели.


          За периода е проведено е едно заседание на Регионалния съвет за контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната неработоспособност. Разгледани са две жалби срещу болнични листи.


            В Регионалната картотека на медицинските експертизи са приети и обработени  58 бр. заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Проверени и заверени от лекар-експерт са 97 броя експертни решения. Обжалвани пред НЕЛК са 2 експертни решения; обжалвани са чрез Картотеката да ТЕЛК 1 болничен лист. Изпратени са 42 броя експертни решения до заинтересовани лица, съгласно Закона за здравето.В изпълнение на Национална програма за превенция на хроничните незаразни болест РЗИ гр. Ловеч ще проведе скринингова и информационна  кампания за отбелязване на 31 май – „Световен ден за борба с тютюнопушенето“.


Целта на кампанията е да се привлече вниманието на населението, приоритетно на младите хора към здравно-социалните рискове за здравето, вследствие на тютюнопушенето, тъй като употребата на тютюн сред подрастващите остава сериозен проблем за общественото здравеопазване.


Фокуса на кампанията е насочен към превенция на тютюнопушенето и намаляване нивата на неговото потребление чрез здравни обучения  с различни възрастови групи: деца, ученици и население на територията на град Ловеч и в други населени места от областта.


С ученици основен курс от следните училища в град Ловеч: ОУ“В.Левски, ОУ“Д.Димов, ОУ“Христо Никифоров“, ОУ“Панайт Пипков, ОУ“Кирил и Методийще се проведат обучителни модули с презентации, дискусии  и интерактивни занимания  за осъзнаване вредното въздействие на тютюнопушенето върху физическото и психичното здраве на човека.


В хода на кампанията ще се проведат  изследвания с апарат Смокерлизер и определяне степента на никотинова зависимост чрез теста на Фагерстрьом на ученици от средни училища и професионални гимназии в град Ловеч: СУ„Тодор Кирков“, СУ“Климент Охридски“, ПГИТУ и Професионалната гимназия по Ветеринарна медицина.


С ученици от начални училища в областните градове: НУ„Христо Ботев“- гр.Троян, НУ“Хаджи Генчо“- гр.Тетевен  и  НУ“инж.Вълковгр.Луковит ще се проведе здравнообразователно мероприятие с видеолектории съпроводени с демонстрации на пушещата кукла Сю, която онагледява какво се случва в човешкия организъм, когато в него навлезе тютюневия дим.


Тематичният ден „31 майще се отбележи сред гражданското общество пред Регионална библиотека гр.Ловеч от 16.00ч. със скринингови измервания на въглероден монооксид в издишан въздух и количество на карбоксихемоглобин в кръвта на активни и пасивни пушачи  с апаратСмокерлизер“ в изнесена форма на консултативният кабинет.


Съвместно с доброволци на БЧК и Регионална библиотека ще се проведе улична акция – „Балон срещу цигара“ и на гражданите ще бъдат раздадени здравно-информационни материали.


В книга напосланиятажелаещите ще споделят своите позитивни утвърждения по темата.


На широката общественост ще се предоставят флаери за популяризиране дейността на Кабинета за консултиране и отказване от тютюнопушене с цел подкрепа в процеса на преодоляване на зависимостта.
          За периода 07.05.201912.05. 2019 година включително на територията на област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки както следва:             Дихателни инфекции·         Варицела – 6 сл.


     3 сл. за с. Дерманци – ОУ „Неофит Рилски” с.Дерманци


     – 1 сл. за с. Ъглен – учи в ОУ „Неофит Рилски” с.Дерманци


     – 1 сл. за с. Карлуково – Държавна психиатрична болница


     – 1 сл. за гр. Летница·         Скарлатина – 1 сл.


1 сл. за гр. Луковит – ДГ „Червена шапчица” гр. Луковит.
             Чревни инфекции·         Хепатит А – 4 сл.


– 2 сл. за гр. Угърчин – 4 г. дете неорганизирано, първи сл. в семейството и 13г.  ученик в СУ „Кирил и Методий” гр. Угърчин- пореден случай в семейството и в училището


– 2 сл. за гр. Ловеч –  21 г. от ЦНСТ и 14г. ученик от ЦНСТ № 5 , който учи в ПУ „Васив Левски” гр. Ловеч


     


·         Ротавирусен гастроентерит  – 1 сл.


– 1 сл. за гр. Ловеч – дете на 2г. 4мес., неорганизирано.          През последната  седмица  заболяемостта от ОРЗ за гр. Ловеч е 27, 41 на 10 хиляди, при 24, 37 за предходната седмица. Запазва се  нивото на заболяемост, при средна заболяемост от ОРЗ за страната 42. 98 на 10 хиляди. 

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com