Започва строителството по проекта „Допълнителна инфраструктура за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци“



На 08.04.2020 г. от 11.00 часа беше открита строителна площадка и определена строителна линия и ниво на строеж „Допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци, включително съответната съпътстваща инфраструктура; доставка на необходимото оборудване и техника за инсталацията за компостиране; доставка и монтаж на всички съоръжения за постигане на целите на предварителното третиране на смесено събрани битови отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци“, но без да се осъществяват дейности, свързани с планираното публично събитие за старт на проекта „Първа копка“ и пресконференцията.
               Реализацията на проекта стана възможна по силата на подписания на 20.12.2017 г. между Министерство на околната среда и водите и партниращите общини Троян (водеща) и Априлци (партньор) Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект ИСУН  BG16M1OP002-2.002-0005 „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци“.

Договорът е подписан по процедура BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана в размер до 85% от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България.


Общата стойност на проекта е 6 200 343,30 лв., от които:


ü  4 595 576,97 лв. безвъзмездната финансова помощ, в т. ч. 3 906 240,42 лв. от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и 689 336,55 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България;


ü  689 336,55 лв. собствен принос на общините Троян и Априлци


ü  1 004 665,55 лв. недопустими по процедурата, представляващи възстановим Данък върху добавената стойност и недопустими разходи.


Срокът за изпълнение на административния договор е до 16.10.2021 г., след подписване на допълнително споразумение него.


Целта на проектното предложение е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци. Устойчивото управление на битовите отпадъци ще бъде постигнато чрез инвестиции в проектиране и изграждане на:


       компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци с капацитет 2200 т/г.;


       инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци с капацитет 6300 т/г.;


       съпътстваща инфраструктура към инсталациите.


За осигуряване на технологичните процеси на двете инсталации ще се извърши доставка на:


       110 бр. съдове за събиране на зелени отпадъци;


       2 бр. специализирани автомобила за събиране на зелените отпадъци;


       1 бр. мобилен шредер, който ще се използва и от двете инсталации;


       1 бр. челен товарач, който ще се използва от двете инсталации;


       1 бр. електрокар, който ще се използва от инсталацията за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци.


            На обекта кметовете на Троян – Донка Михайлова и на Априлци – инж. Тихомир Кукенски и представителят на фирмата-изпълнител КОНСОРЦИУМ „ХОЛДИНГ ПЪТИЩА – ПИ ЕС ПИ“ ДЗЗД, гр. София си пожелаха успех!


 

Lovech News Image

Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com