Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Ловеч

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

ГР. ЛОВЕЧ

Адрес: 5500 Ловеч, ул. „Съйко Съев” № 27А, тел.:068/601518, факс:068/601 511, Email: rzi@rzilovech.bg 

З А П О В Е Д

№ РД-01 – 135

гр. Ловеч, 21.07.2022 г.

На основание чл.63, ал.11 и ал. 14 от Закона за здравето, във връзка с чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс и в съответствие с новия Национален оперативен план за справяне е пандемията от COVID-19, приет с Решение на Министерския съвет на

Р. България № 474 от 14 юли 2022 година, съгласувано с Главния държавен здравен инспектор и преминаване на област Ловеч в етап 1 на Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19 и с цел ограничаване разпространението на заболяването

НАРЕЖДАМ:

I.  Въвеждам временни противоепидемични и ограничителни мерки на територията на област Ловеч за срок от 23-07-2022 г. до 20-08-2022 г., както следва:

1.      Всички лица, когато се намират в лечебни заведения, аптеки, оптики, дрогерии, специализирани институции за предоставяне па социални услуга и в социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, която се използва съгласно препоръките в приложение №1;

2.      Всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на открити обществени места, където има голямо струпване на хора да спазват физическа дистанция от 1,5 м;

3.      Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а)   редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, по Приложение № 2,

б)   недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други),

в)   инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 3 и осигуряване на сапун , вода и дезинфектант,

4.      При възможност и по преценка да се създаде работа в дистанционна форма (надомна работа и/или работа от разстояние);

5.      Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, да осигурят дезинфектант за ръце на входа на обекта;

6.      Провеждане на засилен сутрешен филтьр в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести;

7. Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни, за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.

II. Горепосочените противоепидемични мерки по настоящата заповед могат да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на обл. Ловеч или при промени в мерките, по разпореждане на Министерството на здравеопазването на Р. България (до преминаване в Етап 0 или 1 Етап 2).

Ш. Заповедта да се публикува на интернет страницата на РЗИ – Ловеч.

IV. Настоящата заповед да се съобщи на Областния управител на област Ловеч, кметовете на общини, директорите на  ОД на МВР Ловеч, Директора на РДСП Ловеч, Началника на РУО Ловеч и ръководителите на лечебни и здравни заведения за  сведение, изпълнение и за създаване на необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на област Ловеч.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на официалната страница на РЗИ Ловеч пред Административен съд Ловеч по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Заповедта подлежи на предварително изпълнение.

Д-Р РОСИЦА МИЛЧЕВА  

Директор на Регионална здравна инспекция

гр. Ловеч

 

Приложение № 1 към т. 1

Инструкция за правилно носене на защитна маска за лице

1. Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата – от основата на носа до брадичката.

2. Преди поставяне на маската ръцете се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце на алкохолна основа.

3. Защитната маска за лице се сваля отзад напред като се хванат връзките (ластиците) ѝ и се избягва докосването на предната ѝ страна.

4. След сваляне на маската ръцете незабавно се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце.

5. Защитната маска за лице за еднократна употреба се изхвърля в кош за отпадъци, веднага след сваляне.

6. Защитните маски от текстил за многократна употреба е необходимо да се обработват по следния начин:

а) чрез изпиране с гореща вода (термодезинфекция) и перилен препарат (детергент) при температура на водата 60-90 °С за не по-малко от 20 минути; или

б) чрез изпиране с хладка вода при температура под 60°C с препарати с дезинфекциращо действие (биоциди) с концентрация съгласно указанията на производителя (химио-термодезинфекция).

7. Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни.

8. Защитните маски за еднократна употреба не се носят повторно.

Приложение № 2 към т. 3, буква „а“

Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места, в обекти с обществено предназначение или в търговски и други обекти, които предоставят услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на COVID-19

1. Избор на дезинфектант

1.1. Дезинфектантът, който се избира, трябва да е разрешен от Министерство на здравеопазването.

1.2. В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“ и/или

Продуктов тип 3 „Ветеринарна хигиена“ и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба,

свързана с храни и фуражи“.

1.3. Необходимо е да се избере дезинфектант, в областта на приложение на който е вписано вирусоцидно или ограничено/частично вирусоцидно действие.

1.4. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по-кратко време на въздействие (до 15 минути).

2. Установяване на критични точки и кратност на обработките

2.1. За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на дезинфекция.

Критични точки са всички повърхности, свързани със поток на хора, както и често докосваните повърхности (бюра, чинове, дръжки на врати, прозорци, ръкохватки в градския транспорт; ключове за осветление, бутони на асансьори, банкомати; парапети; фитнес уреди; гишета за обслужване на пътници/клиенти; стационарни телефони и апарати, сензорни екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и много други често докосвани с ръцете повърхности, в зависимост от спецификата на всеки обект/работно място, подови покрития).

2.2. Критичните точки подлежат ежедневно на периодична дезинфекция.

2.3. При наличие на потвърден случай на COVID-19 в обекта/офиса се извършва почистване и дезинфекция на повърхности влезли в контакт със заболялото лице, работното помещение, общите части.

3. Начини на приложение на дезинфектантите

Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба, които директно се нанасят върху повърхностите или концентрати, от които трябва да се изготвят работни разтвори преди употреба.

3.1. Малки повърхности (дръжки, бутони, клавиатури, бюра и др.)

3.1.1. Препоръчително е използването на дезинфектанти под формата на спрей, които са готови за употреба.

3.1.2. Повърхностите директно се опръскват със спрея или се обтриват с чиста кърпа/тампон, предварително напоена с дезинфектанта.

3.1.3. Малките повърхности могат да се обтриват и с дезинфекциращи мокри кърпи, като използваните дезинфекциращи кърпи се събират и изхвърлят съгласно указанията на производителя.

3.2. Големи повърхности (стени, подове, работни плотове и др.):

3.2.1. Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности, могат да са под формата на концентрат, от който преди употреба трябва да се изготви работен разтвор или в готова форма за употреба.

3.2.2. Изготвянето на работния разтвор се извършва съгласно указанията на производителя и/или съгласно начина на употреба посочен на етикета.

3.2.3. Стриктно трябва да се спазват посочените на етикета разходна норма и време на въздействие.

3.2.4. Стриктно трябва да се спазват специфичните изисквания, ако има такива посочени на етикета, за необходимост от проветряване, последващо забърсване или изплакване на повърхностите с питейна вода, време на достъп на хора и животни до третираните помещения и др.

3.3. Подлежащите на дезинфекция повърхности могат да се обработват по различен начин, в зависимост от избрания дезинфектант и вида на самите повърхности при стриктно спазване указанията на производителя.

4. В зависимост от вида на обекта може да се използват като допълнение към химичните методи на дезинфекция и физични методи (бактерицидни лампи и др.)

Приложение № 3 към т. 2, буква „в“

Инструкции за правилна хигиена на ръцете

1. Ръцете се мият винаги:

а) когато са видимо замърсени;

б) след кихане или кашляне;

в) преди, по време на и след приготвяне на храна;

г) преди хранене;

д) след ползване на тоалетна;

е) след досег с животни или техни изпражнения;

ж) при непосредствена грижа за болен.

2. Ръцете се мият 20 секунди с вода и сапун.

3. При невъзможност за измиване, се използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце с продължителност съгласно указанията за употреба на производителя, като се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите).

4. Ръцете се оставят да изсъхнат след изтичане на необходимото време за контакт за обработка на кожата, посочено на етикета на дезинфектанта.

 

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com