Експертният съвет на Общински фонд „Култура“ обяви прием на проектни предложения за 2016 г. Постоянният състав на Експертния съвет, управляващ Общински фонд „Култура“, обяви прием на проектни предложения за 2016 година

Съветът определи и приоритетите за финансово подпомагане за текущата година:
1. Младежки културни инициативи;
2. Подкрепа на любителското творчество.
Крайният срок за подаване на предложенията е 30 март 2016 г. вкл.
Общински фонд „Култура“ е включен като раздел III в Общинския проектен фонд, приет с Решение № 937/30.04.2015 г. Фондът подпомага развитието на културата в Община Ловеч като набира, управлява и разходва средства за провеждане на националната и общинската политика в областта на културата на базата на предварително дефинирани приоритетни области в рамките на една календарна година.
За получаване на средства от Фонда могат да кандидатстват културни институти, регистрирани по ЗЗРК; читалища, регистрирани по Закона за народните читалища; образователни институции; творчески съюзи, както и граждани и групи с индивидуални творчески проекти.Средствата от Общински фонд „Култура” се предоставят при класиран проект въз основа на сключен договор, като размерът на финансовото подпомагане за проект е не повече от 80 % от общата  стойност на проекта.
За получаване на средства от Фонда, кандидатите представят попълнен формуляр за кандидатстване заедно с всички посочени приложения към него.
Документите за кандидатстване се подават в Център за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч, окомплектовани в оригинал, 1 копие на хартиен носител,  и 1 копие на електронен носител, в запечатан четливо надписан плик.
Правилникът на Общински фонд „Култура“ и необходимите документи за кандидатстване могат да се изтеглят от официалната страница на Община Ловеч.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com