Дневният ред на Шестдесет и второто заседание на Общинския съвет в Ловеч съдържа 28 точки

Сесията започва с питане на общински съветник за строителство в парк „Стратеш“. Ще се гледат още отчетите за дейността и проблемите на селата Соколово,  Сливек, Умаревци и Хлевене. Ще се приема отчет на бюджета на Община Ловеч за 2018 г., както и  одобряване на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Еко“ ЕАД.


Кметът Корнелия Маринова ще внесе предложение за поемането от Община Ловеч на задължение и упълномощаване на Кмета на Община Ловеч да подпише запис на заповед без протест и без разноски за размера на аванса по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP1-1.020-0006-С01 от 17.09.2018 г. за изпълнението на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч – етап 2“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР), в полза на поемателя – Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на ОПРР – Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”.


Второ подобно предложение ще има за поемането от Община Ловеч на задължение и упълномощаване на Кмета на Община Ловеч да подпише запис на заповед без протест и без разноски за размера на аванса по административен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-5.002-0013-C01 от 09.01.2019 г. за изпълнението на проект „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в гр. Ловеч”.


Последната точка е по предложение на общински съветник за пставяне на информационна табела относно произхода и значението на скулптурата до Районен съд – гр.Ловеч.


Заседанието се свиква от Петър Цолов, председател на Общински съвет – Ловеч, на основание чл. 25, т. 1  от   Закона за  местното  самоуправление и местната администрация.


Общински съвет Ловеч, пресцентър


19.04.2019 г.


Сподели
WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com