Данъчните и статистическото бюро със съвместна пресконференция Офис на НАП - Ловеч и отдел "Статистически изследвания - Ловеч" дадоха съвместна пресконференция за данъчно-осигурителна кампания 2016 и подаването на годишните отчети за дейността

На провелата се съвместна пресконференция на офис на НАП гр. Ловеч и отдел „Статистически изследвания- Ловеч“ бяха отбелязани основните срокове и новости при деклариране и плащане на данъци и осигурителни вноски и при подаването на годишните отчети за дейността /ГОД/ за  данъчно-осигурителната кампания 2016 г. На срещата с медиите присъстваха директора на офиса на НАП в гр.Ловеч– г-н Виктор Стойчев и началника на отдел „Статистически изследвания – Ловеч“  – г-жа Цветозария Гатева.
Пресконференцията бе открита от г-н Виктор Стойчев, който изтъкна, че и тазгодишната кампания е започнала спокойно и е обезпечена с всички необходими ресурси за безпроблемното й протичане. Офисът разполага с всички необходими формуляри. Няма съществена промяна в образците на декларациите. Във формуляра на годишната данъчна декларация  за физическите лица и ЕТ / чл..50 ЗДДФЛ /, непроменени спрямо предходната година  остават Приложения  № 5, 6, 7, 11 и 12. Възстановена е възможността при подаване на декларациите от пълномощник,  във формуляра на декларацията да се вписват данните за упълномощеното лице.
До момента са подадени 25 годишни декларации за облагане доходите на физическите лица за 2015 г., с които са декларирани доходи от наем, от граждански договори, от упражняване на свободна професия и са ползвани данъчните облекчения за деца и за лица с намалена работоспособност. Подадените годишни декларации за облагане с корпоративни данъци на печалбите на фирмите са 32 , от които 13 са по електронен път. Преобладаващата част от подадените корпоративни декларации на гише са  без дейност. Директора на офиса обърна внимание, че за разлика от едноличните търговци, фирмите които се облагат с корпоративен данък дори да не са  имали стопанска дейност през 2015 г. са задължени да  подадат годишна декларация образец 1010а. След това той говори за основните срокове за подаването на годишните данъчни декларации и възможностите за отстъпка от декларирания данък за внасяне. А именно – срокът за подаването на декларациите за облагане доходите на физическите лица изтича на 3 май, тъй като 30 април е почивен ден, а 2 май е празник- Великден, а крайния срок за подаване на корпоративните декларации е 31 март.
Г-н Виктор Стойчев апелира към клиентите на приходната агенция да се възползват от електронните услуги на НАП и да подадат декларациите си по електронен път с квалифициран електронен подпис или с ПИК. По електронен път гражданите могат по-бързо, по-лесно и безпроблемно да ползват повече от 20 услуги, като справки за задълженията си към НАП, за данък за колата, такса смет и данък сгради, да подават данъчни и осигурителни декларации и т.н. Освен това, ако подадат декларациите си по електронен до 31 март те могат да се възползват от отстъпката от данъка за внасяне , като за физическите лица тя е 5% от данъка за довнасяне, при положение че нямат публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение  и платят данъка до 3 май, а  за фирмите -1% от дължимия годишен корпоративен данък , но не повече от 1000  лв., ако подадат декларацията си и годишния отчет за дейността по електронен път до 31 март и внесат корпоративния данък в същия срок.
Директорът на офиса каза че ползването на новите данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания чрез работодателя вече е приключило, но гражданите могат да се възползват от тях с подаването на годишна данъчна декларация, с приложени към нея съответните приложения, попълнените формуляри за ползване на данъчните облекчения и декларация от другия родител, че той няма да полза данъчните облекчения, и копие на валидно решение на ТЕЛК за децата с увреждания. Обясни, че ефекта от ползването на данъчните облекчения за деца се изразява в данък за възстановяване, който при едно ненавършило пълнолетие дете е до 20.00 лв., при  две – до 40.00 лв., а при три или повече ненавършили пълнолетие деца – до 60.00 лв. За ненавършилите пълнолетие деца с увреждания ефекта е до 200.00 лв.Подчерта, че и двете облекчения могат да се ползват едновременно до размера на сумата от годишните данъчни основи, като например за две ненавършили пълнолетие деца,  едното от които е с 50 или с над 50 на сто вид и степен на увреждане ефекта от ползването на данъчните облекчения ще се изрази в данък за възстановяване в размер до 240.00 лв.
По отношение  на здравноосигурителния статус г-н Стойчев каза,  че миналата година, в условията на голяма натовареност за служителите от офиса, на 23 декември приключи възможността за по-евтино възстановяване на здравно-осигурителните права и от 28 декември са в сила новите правила за възстановяването им.За това той апелира към хората, които миналата година са си възстановили правата по-евтино, да не пропускат да плащат здравните си осигуровки, защото ако отново прекъснат правата си ще могат вече да ги възстановят като платят всички дължими осигуровки, заедно с лихвите за 5 години назад.
Накрая директора на офиса в гр.Ловеч подчерта, че тазгодишната кампания е традиционна, позната, няма много законодателни промени, усилията на служителите са насочени към качествено обслужване на клиентите, споделяйки ценностите заложени в новата Харта на клиента на НАП и осигурявайки средно време за изчакване 8 минути и средно време за обслужване – 9 минути, съгласно данните от системата за електронно управление на опашките.
Завършвайки, г-н Стойчев даде думата на г-жа Цветозария Гатева – началник отдел „ Статистически изследвания – Ловеч“ към ТСБ Северозапад, която да даде разяснения за кампанията по отношение на  подаване на годишните отчети за дейността / ГОД /.
Г-жа Гатева започна с някои данни  от изминалата кампания по подаване на ГОД. В Ловешка област миналата година са подадени 5469 броя отчета от нефинансови  предприятия с дейност, от които  5030 са микропредприятия. Около 2200 предприятия са декларирали , че не са осъществявали дейност. От всички отчети миналата година 46% са подадени по електронен път.
Началника на отдела „ Статистически изследвания – Ловеч“  каза, че за тази кампания съдържанието на отчетите, условията и сроковете за подаването им са определени със съвместна Заповед между НАП и НСИ от 23.12.2015 г. Сроковете за подаването на отчетите са аналогични с тези за подаването на годишните данъчни декларации – 31 март и 3 май, като само за консолидираните отчети срокът е до 30 юни 2016 г.
Г-жа Гатева подчерта, че тази година нефинансовите предприятия,  съставящи баланс ще могат да подават отчетите си единствено  по електронен път / on-line/  в Информационна система „Бизнес статистика“  с квалифициран електронен подпис. В отдела има хартиени формуляри на ГОД за фирмите, съставящи баланс, но те могат да служат само за подготовка преди попълването на отчетите по електронен път.Бланките могат да се изтеглят и от интернет страниците на НСИ или НАП, в .pdf формат. На хартиен носител могат да подават отчетите си само предприятията, несъставящи баланс, предприятията в ликвидация или несъстоятелност, предприятията с нестопанска цел, бюджетните предприятия и икономически неактивните през 2015 г. предприятия. Отчетите на предприятията, несъставящи баланс / ЕТ/ могат да се подават по електронен път и с ПИК, издаден от НАП.
Г-жа Гатева обърна внимание на фирмите, които подават отчетите си по електронен път да  попълват  всички справки, тъй като системата не прави логически контроли, но проблеми могат да възникнат при необходимост от представянето на ГОД пред различни институции във връзка с ползване на финансиране по различни проекти и програми и непопълването на определени справки може да се окаже пречка при получаване на финансирането.
Накрая Г-н Стойчев и г-жа Гатева дадоха възможност на журналистите за въпроси. Те се поинтересуваха какво се прави за проблема с неиздаването на касови бележки. Г-н Стойчев каза, че Лотарията с касови бележки е една от стъпките за засилване на гражданския контрол върху некоректните търговци. Каза че в ловешкия регион е засечена практика за издаване на фалшиви касови бележки от принтер, главно в кафенета и ресторанти.Извършени са съответните проверки и некоректните търговци са санкционирани, но практиката не е стопирана. Той апелира към гражданите да изискват от търговците касови бележки с надпис „ФИСКАЛЕН БОН“ и знака BG в контурите на картата на България. Касови бележки с надпис „Моля изисквайте касов бон“ не са истински и с тях не се отчитат оборотите от продажбите. Накрая той завърши, че само с помощта на  засиления граждански контрол върху некоректните търговци проблема може да бъде решен.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com