Голям граждански интерес по двете програми за саниране на жилищни сгради В община Троян продължава високият интерес към стартиралите програми за Енергийна ефективност на жилищни сгради

За участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради вече са регистрирани 8 бр. сдружения на собствениците. Подписани са 5 бр. договори между Община Троян и сдруженията, подали заявления за интерес и финансова помощ за сградите: ж. к. „Младост“, бл.3; ж. к. „Лъгът“, бл.13; ж. к. „Лъгът“, бл.15; ж. к. „Лъгът“, бл.219; ул. „Васил Левски“ №336, бл. „Строител – II“. Подписани са и съответните договори между Община Троян, Областен управител – Ловеч и „Българска банка за развитие“ АД, а обследванията за първите четири сгради са в процес на приключване. За петата сграда тече процедура за избор на изпълнител за енергийно и техническо обследване. Голям е гражданският интерес относно жилищни сгради към Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Към 29.02.2016 г. са регистрирани 94 сдружения на собствениците. Подадени са 70 бр. заявления за интерес и финансова помощ, като до настоящия момент между Община Троян и сдружения на собствениците с одобрени заявления за интерес и финансова помощ, са подписани 21 договора. За тези сгради предстои подготовка и провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнители за енергийно и техническо обследване на сградите, с оглед кандидатстване до 31.05.2016 г. Продължава обработката на документи, подавани от гражданите за регистрация на сдружения на собствениците и заявления за интерес и финансова помощ. Същите ще бъдат разгледани, но предвид посочения краен срок за кандидатстване 31.05.2016 г. и изискването за изготвяне на енергийно и техническо обследване на сградите за целите на кандидатстването, Община Троян няма да подписва договори за сгради, чиито заявления за интерес и финансова помощ са получили положителна оценка, но са подадени след 09.02.2016 г. включително. Подписването на договори ще продължи в случай, че се приеме друга нормативна възможност за финансиране на одобрените сгради, за което гражданите ще бъдат своевременно уведомени писмено. За публичните сгради (обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Троян, пл. „Възраждане“ №1“ (община, съд, прокуратура); административни сгради, находящи се в гр. Троян, ул. „Г. С. Раковски“ №55 и ул. „Любен Каравелов“ №42“ (сграда данъчно и бивше БКС); сградата на НЧ „Наука-1870 г.“ Троян и сградата, в която се помещава Пожарната) бяха възложени съответните обследвания за енергийна ефективност и технически характеристики на сградите.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com