В ход е изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Троян След стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Троян, са учредени 9 Сдружения на собствениците (СС).

До настоящия момент в община Троян са подадени 5 (пет) заявления за интерес и финансова помощ (ЗИФП), които са одобрени за участие в Програмата. Подписани са договори между всяко едно СС и Община Троян, с които СС дава мандат на общината, в лицето на кмета, да извърши от негово име действия по осигуряване на необходимия ресурс за обновяване на сградата и организиране на всички дейности по обновяването. Още в самото начало на програмата бяха сключени 4 договора за целево финансиране между общината, Българска банка за развитие (ББР) и Областен управител за следните многофамилни жилищни сгради: ж.к. „Лъгът“ – бл. 219; ж.к. „Младост“ – бл.3, ж.к. „Лъгът“ – бл. 13 и ж.к. „Лъгът“ – бл. 15. Заявено беше искане за финансиране по Програмата от ББР на многофамилна жилищна сграда, намираща се на ул. „Васил Левски“ № 336 – бл. Строител 2.
За първите четири сгради е сключен договор за целево финансиране, Общината проведе открита процедура за възлагане извършването на обследвания за установяване на техническите характеристики на сградите и енергийно обследване. Изпълнителите вече извършиха първоначален оглед и архитектурно заснемане на сградите и се запознаха с проблемите свързани с експлоатационната им пригодност. Предстои да бъдат извършени конструктивни и енергийни обследвания на сградите, в резултат на които ще бъдат установени техните действителни технически характеристики. Въз основа на предписаните мерки, общината ще проведе обществена поръчка за възлагане изготвянето на работни проекти и изпълнение на строително-монтажните работи.
На 31 август тази година беше обявена процедура за директно предоставяне на финансова помощ по BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020. Община Троян е конкретен бенефициент по процедурата, а общият размер на предоставената безвъзмездна помощ за саниране на жилищни и обществени сгради е в размер на 11 070 201, 21 лв. Община Троян предвижда подаване на проектни  предложения за:
– сградата, в която се помещават Общинска администрация –Троян, Районна прокуратура, Районен съд и Общинска служба земеделие; сградата, в която се помещава отдел „Местни приходи“; сградата на ул. „Любен Каравелов“ №42 /бивше БКС/.
– Сградата на Районна служба пожарна безопасност и на читалище „Наука – 1870 г.“
Предстои да бъде възложено извършване на техническо и енергийно обследване. Към момента няма постъпили проектни предложения за жилищни сгради. Станислава Цукева – „Връзки с обществеността“

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com