Влизат в сила нови правила за приемане и изписване на деца в ясли, ОДЗ и ЦДГ в Ловеч Влизат в сила нови правила за приемане и изписване на деца в Детски ясли, Обединени детски заведения и Целодневни детски градини на територията на община Ловеч

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова утвърди нови „Правила за приемане и изписване на деца в Детски ясли, Обединени детски заведения и Целодневни детски градини на територията на община Ловеч“, в сила от 09.02.2016 г.
Правилата са изработени и предложени от работна група, съставена от директори на детски градини и ясли и служители на общинска администрация. За целта бяха проведени и две работни срещи за обсъждането им с директорите на детски градини и ясли:  на 25.01.2016 година и на 04.02.2016 година. Работните срещи бяха ръководени от заместник-кмета на общината  Венцислав Христов.
Промените в правилата се заключават в следното:
1. Терминологията и разпоредбите им са прецизирани и синхронизирани с настъпилите промени в законодателството:
– Добавена е новата законовавъзможност по преценка на родителя и при наличие на свободни места децата да постъпят в детска градина и при навършени 2 години към началото на учебната година на постъпването. До сега имаше само едно условие за постъпването на децата в детска градина – не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на 3-годишната им възраст.
– Синхронизирано с разпоредбите на новия Закон е постъпването в детската градина на приетите за първа възрастова група деца – не по-рано от началото на учебната година, което е всяка година на 15 септември.
2. Променени сасроковете за подаване на документи и процедурата за класиране и записване на децата за първа възрастова група, с цел обективно и прозрачно прилагане на критериите за прием в детска градина:
– Заявления за прием на деца в първа възрастова група се подава в детските градини от 2 януари до 20 април  на съответната календарна година (крайният срок епо-рано). Заявленията се подават по желание на родителя,само в една детска градина (добавено е условието – само в една детска градина).
– Обявяването на списъците с приетите и резервните деца и на свободните места се извършва на 5 май в 08:00 часа на видно място в съответната детска градина и на електронната страница на Община Ловеч (тук са въведени и списъци с резервни деца от всяка детска градина за попълване на незаети места след първо класиране – в случай че родителите на прието дете в срок до 10 май не са подали декларация (Приложение № 2), с която удостоверяват записването на детето.
– Родителите на децата приети за попълване на незаети места след първо класиране се уведомяват от детската градина в тридневен срок, за подаване на декларация (Приложение № 2).
– В двуседмичен срок от обявяване на списъците (5 май в 08:00 часа), родителите на неприетите деца подават заявление за прием за ІІ-ро класиране в друга детска градина с обявени свободни места (ново въведеное ІІ-ро класиранеза попълване на първоначално обявените на 5 май свободни места).
– Децата се класират по реда на подадените заявления за ІІ-ро класиране в другадетска градина, като едновременно с това родителите подават декларацията, с която удостоверяват записването на детето.
– На 1 юни на електронната страница на Община Ловеч се обявяват окончателните списъци на децата приети в първа възрастова група във всички детски градини и евентуалните свободни места.
– Така процедурата за класиране и записване приключва, а свободните места се попълват в срок до 30 септември.
3. Изписването на децата, на които предстои да постъпят в І клас през съответната календарна година е съобразено с процедурата за записването им в училище в началото на м.юни с оригинала на издаденото Удостоверение за завършена подготвителна група.

Надяваме се, че настоящите Правила са добра основа за разработването на бъдеща Наредба на Общински съвет – Ловеч, съгласно изискването на новия Закон за предучилищното и училищното образование.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com