Бюлетин РЗИ Ловеч

                                              


            За периода 30.09.2019г. 04.10.2019г. инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха  проверки на 58 обекта с обществено предназначение: 6 места за настаняване, 1 компютърна зала, 22 фризьорски салона, 1 обект за съхранение и търговия с  козметични продукти, 1 предприятие за бутилиране на вода,  5 детски градини, 2 местни водоизточници, 1 музикална школа,  11 гробищни парка,  2 дома за възрастни, 2 оптики и 3 хотела в гр. Ловеч, гр. Угърчин, с. Катунец, с. Драшкова поляна, с. Велчево, с.Скандало, гр. Априлци, с. Батулци, с. Дъбравата, с. Добревци, гр. Троян,  Гложене, с. Черни Вит, с. Дивчовото.


            На управителя на вилно селище „Грийн Вилидж“, с. Рибарица е издадено предписание за извършване на ремонтни дейности и е издадена заповед за спиране на дейността на 7 къщи за гости в същия обект.


            През изтеклия период са проверени 4 козметични продукта в 1 обект за съхранение и търговия с козметични продукти. Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Продуктите отговарят на изискванията.


            Проверени са 8 химични вещества и смеси в 1 обект.


Издадено е предписание за спиране реализацията на течност за чистачки със съдържание на метанол обявено на етикета над 0.06 допустими тегловни единици с производител „Цен 20101“ ЕООД, гр. Габрово.


            През периода са извършени проверки на здравословното хранене на децата в 4 детски заведения и 3 училища  – не са установени нарушения.


            За учебната 2019/2020 година всички учебни седмични разписания на 55-те училища в област Ловеч отговарят на изискванията на Наредба 10/2014г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмични разписания, с изключение на ОУ „В. Левски“ с. Г. Извор, ОУ „В. Левски“ с. Орешене и ОУ „Л. Каравелов“ с. Златна Панега, които са върнати за коригиране на съответното училище.


            За периода от 30.09. до 04.10.2019 г. са изследвани:


            а) 8 проби води-питейни от централни водоизточници от: гр. Тетевен, гр. Ябланица, с. Брестница, с. Златна Панега, с. Скандало, които по изследваните микробиологични и химични показатели съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.


            б) 2 проби вода от обществени местни водоизточници от с. Батулци и с. Дъбравата. Пробата вода от с.Батулци, „Тошкова чешма” не съответства по  показатели „коли титър, микробно число и нитрати”.           


За установените отклонения на кмета на с. Батулци е издадено предписание за уведомяване на населението по подходящ начин, че водата от посочената чешма „не е годна за питейни цели, което е изпълнено.


В Регионалната картотека на медицинските експертизи са приети и обработени  116 бр. заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Едно експертно решение е обжалвано пред НЕЛК. Изпратени са 33 броя експертни решения до заинтересовани лица, съгласно Закона за здравето. Проверени и заверени от лекар-експерт са 100 броя експертни решения.


За периода  30.09.201906.10.2019 година включително на територията на област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки както следва:             Капкови инфекции·         Туберкулоза – 2 сл.


2 сл. за  гр. Ловеч на 72 г. и на 57 г.- безработен             Чревни инфекции·         . Хепатит А –  1  сл.


            -1 сл. за гр. Ябланица на 4 г.- неорганизирано, пореден случай в семейството·         Хепатит С –  1  сл.


– 1 сл. за с. Калейца – мъж на 52 г.          През последната  седмица  заболяемостта от ОРЗ за гр. Ловеч е 51, 78  на 10 хиляди, при 45, 69  за предходната седмица.  Средната заболяемост за страната е 41, 69 на 10 хиляди.


          Във връзка с предстоящия есенно-зимен сезон и очаквано повишаване заболяемостта от ОРЗ и грип, РЗИ Ловеч разработи КОМПЛЕКСЕН  ПЛАН за борба с грип и остри респираторни заболявания в Ловешка област. Актуализиран е съставът на Областната комисия за борба с ОРЗ и Грип, със заповед на директора са определени лечебните заведения за извънболнична помощ, които ще предоставят информация за заболели от ОРЗ и Грип и ще бъдат наблюдавани по сентинелната система с 10% от населението на града – областен център и от градовете-центрове на общини.
  

 
Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com