Биосферен парк и ползите от присъединяването на община Троян

На заседанието на Общински съвет гр. Троян през месец април, бе разгледана възможността за включване на община Троян в потенциален биосферен парк, обявен по Програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО и включващ територията на Национален парк „Централен Балкан“.
Биосферните паркове се обявяват като такива съгласно международното законодателство, което не налага допълнителни ограничения върху ползването и режимите на съответните територии извън регламентираното от националната законодателна уредба. Те стимулират устойчиво икономическо развитие на съответните региони, основаващо се на чиста и съхранена природа и на производството и предлагането на сертифицирани местни продукти (включително горски) и регионални марки, с висока добавена стойност. Включването на община Троян в проекта би спомогнало за „съживяването” на местния бизнес, чрез насърчаване развитието на устойчиви, природосъобразни практики за земеделие и животновъдство, горско стопанство, екологичен туризъм, рибарство и други, което води до разкриване на нови работни места и повишаване на финансовите приходи на хората. В същото време се постига дългосрочно опазване на природното и културното наследство за бъдещите поколения.
Участието на общините в биосферния парк се свежда до това, че по този начин те на доброволен принцип се съгласяват взаимно да се консултират за всички по-мащабни  дейности и проекти, които ще реализират в бъдеще. Включването на община Троян в потенциален биосферен парк в района на НП „Централен Балкан“ не води  до промяна в параметрите на Общия Устройствен План (ОУП), а също така – биосферният парк не променя по никакъв начин собствеността и ползването на земите, включени в границите му.
Същността на биосферния парк е колективното управление, обмяната на мнения и практики и взимането на решения в обществен интерес. Управлението на биосферния резерват е предмет на колективен орган, което налага създаването на Управителен съвет или комитет, който да планира и координира дейностите с участието на всички заинтересовани страни. Участието в биосферния парк е доброволно и дава възможност на всяка община, която не вижда перспективи от участието си да се оттегли от него. Нивото на финансиране зависи от дейностите и проектите, които се реализират на територията на биосферния парк. Често, допълнително финансиране дори не е необходимо – съществуващите бюджети могат да бъдат пренасочени и ефективно управлявани, така че да посрещнат общите цели.
Повече информация за същността на биосферния парк може да бъде открита на официалната страница на Община Троян. Станислава Цукева, Община Троян

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com