Административен съд Ловеч: Венцеслав Банчев е кмет на Радювене Административният съд в ловеч излезе с решение, че Венцеслав Банчев е кметът на Радювене.

Ето какво гласи Решението:
Ловешки административен съд, втори административен състав в открито заседание на 16.11.2015 г. с Председател Габриела Х. при секретаря А.А. и в присъствието на прокурора Кирил Петров разгледа докладваното дело №245/2015 г. по описа на Административен съд – Ловеч и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе съобрази: Производството е по реда на чл.459 от Изборния кодекс (ИК).

Административното дело е образувано по жалба на Г.П.П. с ЕГН ********** и посочен в жалбата адрес с. Радювене, ул. „Марица” №1, подадена против Решение № 395-МИ от 02.11.2015г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) Ловеч, с което за избран за кмет на кметство с. Радювене, обл. Ловеч на проведения на 01.11.2015г. втори тур на местните избори е обявен В.Б.Б., издигнат от Българска социалистическа партия.

В жалбата се твърди, че оспореното решение е незаконосъобразно, тъй като е взето на базата на протокол на СИК, който е съставен в нарушение на правилата на ИК и не отразява вярно действителните резултати от проведения балотаж, респективно СИК неправилно е отчела действителните гласове за кандидатите. Излагат се съображения за допуснати нарушения след приключване на изборния ден на 01.11.2015г. при броенето на бюлетините за спечелилия кандидат в секция № 111800048 в с. Радювене, състоящи се в намеса на външно лице при определяне на действителните и недействителните бюлетини, което е променило изборния резултат. Иска се от съда след установяване, че резултатът от проведения на 01.11.2015г. втори тур на избор за кмет на кметство с. Радювене е различен от отразения в протокола на ОИК Ловеч, да се отмени обжалваното решение на ОИК Ловеч и му се върнат книжата за обявяване на действителните резултати от избора.

В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адв. Ц.-ЛАК, надлежно упълномощен, който поддържа жалбата на изложените в нея основания.

Ответникът по жалбата – Общинска избирателна комисия Ловеч, представлявана от председателя В.И. и членът на комисията Д.Г., оспорва жалбата и моли да бъде потвърдено оспореното решение.

В съдебно заседание заинтересованата страна В.Б.Б. лично и чрез процесуалния си представител адв. Т.-ЛАК оспорва жалбата. По същество излага, че няма съществени нарушения, както в начина на провеждане на изборния ден, така и в полагането на знаците Х или V със съответния вот за №6 и №12, от което да следва промяна на изборния резултат. Претендира възстановяване на направените по делото разноски.

Участващият в процеса представител на Окръжна прокуратура Ловеч дава мотивирано заключение за неоснователност на жалбата. Поддържа по същество, че дори и спорните пет бюлетини да се приемат за недействителни, не са налице такива нарушения, които да окажат влияние върху резултата от избора, и няма основания за обявяването му за недействителен.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

На 01.11.2015г. в с. Радювене, община Ловеч, обл. Ловеч е проведен втори тур на избори за кмет на кметство с. Радювене, в който са взели участие получилите най-много гласове в първия тур кандидати – Г.П.П., кандидат от ПП „Герб”, и В.Б.Б., кандидат от Българска социалистическа партия. Изборите са проведени в 1 избирателна секция на територията на кметството с № 111800048. След приключване на гласуването, преброяване на гласовете, съставяне на протокол от СИК и приемане от ОИК на протокола на СИК, и въз основа на резултатите от този протокол ОИК Ловеч е съставила на 02.11.2015г. на основание чл.449, ал.1, т.4, чл.450 и чл.451 от ИК протокол за определяне на резултатите от гласуването за кмет на кметство с. Радювене с разпределението на действителните гласове за двамата кандидати – 221 гласа за В.Б.Б. и 219 гласа за Г.П.П.. На основание чл.452 от ИК и въз основа на получените данни от протокола на СИК, ОИК Ловеч е взела оспореното в настоящото производство решение, с което е обявен за избран за кмет на кметство с. Радювене, обл. Ловеч на втори тур В.Б.Б., издигнат от Българска социалистическа партия, с 221 действителни гласове.

Във връзка с наведените в жалбата твърдения от съда е изискана от ОИК Ловеч пълната преписка по издаване на обжалваното решение. Към делото са приобщени като доказателства оспореното Решение на ОИК Ловеч (л.15), протоколът към това решение (л.10), протоколът на СИК с. Радювене, общ. Ловеч с приложеното към него особено мнение (л.16-21 и л.58-61), предложението на „Информационно обслужване” АД за протокол на ОИК след машинното обработване на гласовете (л.22), Решението за назначаване на ОИК Ловеч от ЦИК (л.37), Решението на ОИК Ловеч за назначаване състава на СИК в с. Радювене (л.39); Решенията на ОИК Ловеч за регистрация на БСП и ПП „Герб” за участие в изборите за кмет на кметство с. Радювене (л.47 и л.54), Решенията на ОИК Ловеч за регистрация на двамата кандидати за участие в изборите за кмет на кметство с. Радювене (л.48 и л.55), предложенията и заявленията на двете политически партии за регистрация на техните кандидати и за регистрация на самите партии за участие в изборите за кмет (л.42, 43, 49 и 50), съгласията на двамата кандидати за участие в изборите (л.46 и л.53), решението на ОИК Ловеч за определяне и обявяване на номерата на изборните райони в Община Ловеч (л.56), и др.

Представеният по делото протокол на СИК за избиране на кмет на кметство с. Радювене от проведения на 01.11.2015г. втори тур на изборите е подписан от всички членове на тази СИК, в протокола е отбелязано, че не е имало спорове за действителността на бюлетините, взетите по тях решения на СИК, бележки и възражения на членове на комисията по взетите решения, че след откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в СИК не са постъпвали жалби и възражения, че изборите са проведени при нормална обстановка, както и че при отваряне на избирателната кутия и при установяване на резултатите от гласуването са присъствали кандидати, застъпници и представители на партии. В протокола е вписано едно особено мнение (приложено към него) от секретаря на СИК И.И., в което се излага, че при отчитане на резултатите се е намесил С. В. П. относно действителността на откритите в урната бюлетини, и че в пакета с действителни гласове са били сложени недействителни бюлетини.

В протокола на СИК с. Радювене е отразено, че броят на избирателите според избирателния списък е 600, гласували са 473 избиратели според положените подписи в избирателния списък, толкова са и намерените в избирателната кутия бюлетини – 473, от които 33 недействителни и 440 действителни бюлетини. Разпределението на действителните бюлетини по кандидати е 221 броя за В.Б.Б. от БСП и 219 броя за Г.П.П. от ПП „Герб”. Налични са няколко поправки в протокола, като членовете на СИК са се подписали до направените корекции.

Оспореното решение на ОИК Ловеч и протоколът на ОИК за избиране на кмет на кметство с. Радювене от проведения на 01.11.2015г. избор са подписани от членовете на комисията. Записаните в протокола и установени от ОИК Ловеч резултати съответстват на данните, подадени от СИК.

По искане на жалбоподателя и на заинтересованата страна съдът е назначил съдебно-икономическа експертиза, която да установи налице ли са твърдените нарушения в изборния ден при отчитане на действителните бюлетини за двамата кандидати в секцията. Проверката на изборните книжа вещото лице е извършило в присъствието на представители на всички страни по делото и на комисията по чл.445, ал.7 от ИК. От заключението на СИЕ (л.129) се установява, че при отваряне на помещението лепенките на вратата са били ненакърнени, торбата на СИК № 111800048 също е била с ненарушена цялост, завързана и запечатана с хартиена лента, с подписите на членовете на СИК. При извършения оглед на отчетените от СИК действителни бюлетини на двамата кандидати безспорно е било установено, че всички отчетени за действителни бюлетини са действителни, с изключение на 2 броя с отбелязан вот за № 12 (В.Б.) и 3 броя за № 6 (Г.П.). Всички присъстващи са приели за безспорно, че за Г.П. са намерени при прегледа 216 бр. действителни бюлетини, а за В.Б. са намерени при прегледа 219 бр. действителни бюлетини. При така установеното вещото лице е дало заключение, че подадените за №6 действителни гласове са 216 броя, а за кандидата с №12 – 219 броя. За останалите 5 броя бюлетини не е бил постигнат консенсус от присъстващите, те са били приети за спорни и са им направени ксерокопия, подписани на гърба от процесуалните представители на двамата кандидати и приложени към експертизата. Вещото лице е посочило още, че при прегледа в чувала са били намерени 440 действителни бюлетини, колкото са отразени в протокола на СИК. Заключението е прието без възражения от страните и се кредитира от съда като компетентно и безпристрастно изготвено.

За установяване твърденията в жалбата и по искане на оспорващата, съдът е допуснал до разпит в съдебно заседание шестима свидетели. От показанията им се установява, че проведените на 01.11.2015г. избори за кмет на с. Радювене са протекли в спокойна обстановка, като е имало само едно нарушение през деня, свързано с присъстващи в секцията застъпници и пълномощници на БСП, по което от ОИК Ловеч са взели отношение. От събраните гласни доказателства се установява също така, че между членовете на СИК не е имало никакви спорове по отношение приетите като недействителни 33 броя бюлетини. Всички свидетели, които са членове на процесната СИК, са категорични, че първо са се запознали със съдържанието на протокола и едва тогава са го подписали. По отношение показанията им дали е налице нарушение при определяне на действителните бюлетини за кандидатите съдът съобрази, че протоколът на СИК съставлява официален документ и е годно доказателствено средство, ползващо се с материална доказателствена сила за отразените в него факти. В протокола е отбелязано, че не е имало спорове за действителността на бюлетините, взетите по тях решения на СИК, бележки и възражения на членове на комисията по взетите решения, нито в същия е вписано твърдяното от жалбоподателката нарушение. Част от свидетелите твърдят за намеса на външно лице при определяне на действителните бюлетини, но тези показания се опровергават от заключението на експертизата, както и от показанията на останалите свидетели. В приложеното особено мнение също не се твърди, че С.П. лично е премествал бюлетини от една на друга купчина, а единствено, че същият се е намесил относно действителността им, без да се сочи как. От показанията на всички свидетели се установява, че между членовете на комисията е имало спорове при определяне действителността на някои бюлетини, но накрая е бил постигнат консенсус за крайния брой на действителните бюлетини за всеки от кандидатите, и именно затова в протокола не са вписани спорове за действителността на бюлетините, нито бележки и възражения от членовете на СИК, не е провеждана и процедура по чл.438, ал.3 от ИК.

Предвид на така установеното от фактическа страна, Ловешки административен съд, втори административен състав, като обсъди събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, съобрази разпоредбите на Изборния кодекс и като извърши проверка на оспореното решение във връзка със заявените от оспорващата доводи за незаконосъобразност на същото, достигна до следните правни изводи:

Съдът намира, че жалбата е подадена в преклузивния седемдневен срок по чл.459, ал.1 от ИК (вторият тур на изборите за кмет на кметство с. Радювене е проведен на 01.11.2015г., решението на ОИК Ловеч е обявено на 02.11.2015г., а жалбата е постъпила в ОИК Ловеч на 03.11.2015г.) и от лице с установена активна процесуална легитимация, съгласно чл.459, ал.1 от ИК (регистрирано като кандидат за кмет на с. Радювене), поради което същата е процесуално допустима, а по същество е неоснователна по следните съображения:

Правото на българския гражданин да участва в избора за държавни и местни органи е от категорията на основните му права, съгласно чл.42 от Конституцията на Р България. По силата на ал.2 от същия член, организацията и редът за провеждане на избори се определят със закон, като в случая това е Изборният кодекс. Израз на правозащитната функция на правовата държава е установеният контрол за законност в производството по чл.459 от ИК, който се провежда пред съответния административен съд и се изразява съобразно конкретния казус в проверка за наличието на твърдените нарушения в изборния процес и ако се докажат такива, преценка за тяхното влияние върху крайния резултат от избора, т.е. довели ли са до такова опорочаване на изборния процес, което да е основание за обявяване на изборния резултат за недействителен. Ето защо, съдът следва да провери основанията за незаконосъобразност на оспореното решение на ОИК Ловеч, но в рамките на заявените в жалбата оплаквания.

Оспореното решение за обявяване на избран за кмет на кметство с. Радювене, общ. Ловеч, обл. Ловеч от проведения на 01.11.2015г. втори тур на местните избори, е взето от компетентен орган – Общинска избирателна комисия Ловеч, в съответствие с правомощията й по чл.87, ал.1, т.26 и чл.452, ал.2 от ИК, като в тази насока липсват и възражения от жалбоподателя. Комисията е назначена с Решение №1703-МИ/НР от 02.09.2015г. на ЦИК (л.37 по делото), в което е определен поименния й състав. ОИК Ловеч, в качеството на колективен орган е взела оспореното решение с единодушие, без отбелязани възражения и без особени мнения. Решението е обективирано в предписаната от закона писмена форма по образец-приложение №86-МИ, утвърден от ЦИК, и в съответствие с целта на ИК, а именно да бъде избран орган на изпълнителната власт в кметство с. Радювене – кмет, който да управлява и ръководи същото, в съответствие с изразения вот на избирателите.

По отношение на материалната законосъобразност на решението и спазване на процедурата при постановяването му, както бе изложено по-горе, съдът ще извърши преценка на изложените в жалбата оплаквания, тъй като в производството по чл.459 от ИК съдът няма задължение да извърши цялостна ревизия на законосъобразността на проведените избори, а е длъжен да извърши проверка на наведените в жалбата оплаквания за допуснати нарушения на избирателния процес и с оглед на тази проверка да прецени нарушен ли е вотът на избирателите и налице ли са основания за обявяване на изборния резултат за недействителен. Изборът се обявява за недействителен при установени съществени нарушения на изборния процес, а съществените нарушения на изборния процес са тези, които опорочават вота и процедурата по провеждането на изборите по начин, който би могъл да промени изборния резултат.

По възраженията в жалбата, че протоколът на СИК не отразява вярно действителните резултати от проведения втори тур и СИК неправилно е отчела някои от действителните бюлетини, съдът намира следното от правна страна:

Данните, от които следва да изходи съдът при преценката си, са тези, отразени в протокола на ОИК Ловеч за проведения втори тур на изборите за кмет на с. Радювене – неразделна част от оспореното решение, а именно 221 действителни гласа за кандидата на БСП под №12 В.Б., и 219 действителни гласа за кандидата на ПП „Герб” под №6 Г.П.. От съществено значение за преценка законосъобразността на изборния резултат в конкретния случай са две величини – броят на подадените действителни гласове и частта от тях, която е получена от съответния кандидат.

В секция № 111800048 СИК е отчела 221 действителни гласа за В.Б. и 219 действителни гласа за Г.П.. След като в жалбата е оспорен броят на действителните гласове за двамата кандидати поради неправилното му отчитане от СИК и след като към протокола на СИК има приложено особено мнение на негов член с подобни твърдения, съдът е назначил експертиза, която да провери правилното отчитане на действителните гласове за кандидатите. В заключението си вещото лице сочи, че при проверката са присъствали всички страни и че за действителни от всички присъстващи са приети безспорно 219 бюлетини за Б. и 216 бюлетини за П., т.е. 435 броя. Към заключението на вещото лице са приложени копия на пет броя бюлетини, по които страните не са постигнали съгласие – три броя отчетени от СИК действителни бюлетини за №6 (П.) и два броя отчетени от СИК действителни бюлетини за №12 (Б.).

В съдебно заседание на 16.11.2015г. всички страни по делото са дали становищата си по отношение на петте спорни бюлетини. За две от петте бюлетини процесуалните представители и на Б., и на П. в съдебно заседание са изложили становище, че същите са недействителни – това са втората бюлетина за №12, в която е налице символ „Ж” и първата бюлетина за №6, в която е налице само една черта. Реално спорни между страните са останали само три бюлетини – две за №6 и една за №12.

От представените към заключението на вещото лице общо пет броя бюлетини (от тях две за №12 и три за №6), за които е възникнал спор у страните за тяхната действителност, съдът приема, че четири от тях са недействителни, а една е действителна.

На двете бюлетини, подадени за №12 В.Б., не е налице знак „Х” или „V”, отразяващ еднозначно вота на избирателя, поради което същите са недействителни съобразно чл.437, ал.3 от ИК. На първата бюлетина са налице поне две зачертавания по всеки диагонал, т.е. налице е по-скоро символ или друг знак, отколкото знак „Х”, и в случая не става въпрос за удебеляване на някоя от чертите, а за полагане на поне 4 черти – съдът я приема за недействителна. На втората бюлетина освен знак „Х” има и допълнителни черти, поне две от които са вертикални, поради което и тук е налице по-скоро символ или знак наподобяващ звезда или буквата „Ж” – т.2 от чл.437, ал.3 от ИК – съдът я приема за недействителна.

На първите две от трите бюлетини, подадени за №6 Г.П., не е налице знак „Х” или „V”, отразяващ еднозначно вота на избирателя, поради което същите са недействителни съобразно чл.437, ал.3 от ИК. Третата бюлетина е действителна поради наличие на знак „Х” на нея – чл.427, ал.4, т.1 от ИК. На първата бюлетина (горната на лист 134 по делото) е налице само една диагонална черта от горен ляв към долен десен ъгъл, няма знак „Х” или „V” – съдът я приема за недействителна. На втората бюлетина (долу вдясно на л.134) са налице две диагонални успоредни черти от горен десен към долен ляв ъгъл, както и символ и малка чертичка в горен ляв ъгъл и шапка над цифрата 6, няма знак „Х” или „V” – съдът я приема за недействителна. На третата бюлетина (долу вляво на л.134) има ясно изразени две диагонални черти, като тази от горен десен към долен ляв ъгъл е по-дълга от другата. Диагоналната линия от горен ляв към долен десен ъгъл видимо пресича другата диагонална черта и свършва след цифрата 6, като по този начин образува „Х” и еднозначно изразява вота на избирателя и желанието му да изпише съответния знак, независимо от дължината на всяко от рамената на „Х” – съдът я приема за действителна.

Предвид така установеното, общият брой на действителните гласове, подадени за двамата кандидати в избирателна секция № 111800048 е както следва: 219 действителни гласа за кандидата на БСП В.Б.Б. и 217 действителни гласа за кандидата на ПП „Герб” Г.П.П.. След констатациите на спорните 5 броя бюлетини по отношение тяхната действителност и приетото от съда, че четири от тях са недействителни, а една е действителна, разликата между двамата кандидати се запазва на 2 гласа в полза на Б.. Следователно правилно с оспореното решение на ОИК Ловеч е определен за кмет на с. Радювене В.Б.Б., независимо от установените от съда подадени за него 219 действителни гласа, а не 221 гласа, както е приела ОИК.

С оглед изложеното съдът приема, че има допуснати от СИК фактически грешки при преценка действителността на четири от бюлетините, но те не са съществени, не се отразяват на крайния изборен резултат и не са довели до опорочаването му, поради което оспореното решение на ОИК Ловеч следва да се потвърди като законосъобразно и отразяващо действителния вот на избирателите в с. Радювене за избор на кмет на кметството. Предвид факта, че установените несъответствия не се дължат на техническа грешка или грешка в пресмятането, а на неправилно отчитане на изборния резултат от членовете на СИК, решението не следва да се връща на ОИК за обявяване на изборните резултати. Постановеното решение на ОИК Ловеч като краен акт е правилно и следва да бъде потвърдено като валидно и законосъобразно.

Съдът намира за неоснователни възраженията на оспорващата, свързани с фактическата преценка на действителните гласове за кандидатите и намесата на външно лице в тази преценка. Нарушение на изборния процес, което да мотивира съда да отмени обявения с решението резултат, е такова, което, ако не беше допуснато, би довело до различен изборен резултат. Както бе посочено по-горе, при проверката от вещото лице в присъствие на страните, от отчетените от СИК за действителни 440 бюлетини, 435 броя бюлетини са приети безспорно от всички страни за действителни, и само за 5 броя не е било постигнато съгласие за тяхната действителност (3 за единия и 2 за другия кандидат). Това установяване опровергава и свидетелските показания на някои от свидетелите във връзка с твърдяното нарушение. Като взе предвид резултатите от извършената проверка от вещото лице на действителните бюлетини за двамата кандидати и заключението по назначената експертиза, както и обстоятелството, че протоколът на СИК е официален свидетелстващ документ, съдът не намира доказателствена опора, за да приеме, че визираното нарушение, дори да е извършено, е повлияло върху изборния резултат.

При този изход на спора съдът намира за основателно искането на заинтересованата страна за присъждане на направените по делото разноски, представляващи адвокатско възнаграждение и депозит за СИЕ. Следва на основание чл.143, ал.3 от АПК оспорващата да бъде осъдена да заплати на В.Б.Б. направените от последния деловодни разноски в общ размер на 350 лева, които са своевременно поискани, реално направени и доказани, представляващи договорено и внесено в брой адвокатско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева, съгласно Договор за правна защита № 0000023742 (л.119 по делото) и депозит за вещо лице по назначената СИЕ в размер на 150 (сто и петдесет) лева – вносна бележка на л.112.

Водим от горното и на основание чл.459, ал.10, изр. първо, предл. първо от ИК, Ловешки административен съд, втори административен състав,

Р  Е  Ш  И:

ПОТВЪРЖДАВА Решението на Общинска избирателна комисия Ловеч, с което за избран за кмет на кметство с. Радювене, обл. Ловеч на проведения на 01.11.2015г. втори тур на местните избори е обявен В.Б.Б., издигнат от Българска социалистическа партия.

ОСЪЖДА Г.П.П. с ЕГН ********** и адрес ***, да заплати в полза на В.Б.Б. с ЕГН ********** и адрес ***, разноски по делото в размер на 350 (триста и петдесет) лева.

Решението може да бъде оспорено пред Върховния административен съд с касационна жалба в 7-дневен срок от обявяването му.

Източник: http://aclovech.org/content/delo-search.php?type=%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE&godina_d=2015&ndelo=245&date_r=19.11.2015

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com